Kyocera nyomtatók

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy Kyocera terméket vásárolt. Amennyiben a termékkel kapcsolatosan jótállási szolgáltatásainkat igénybe kívánja venni, kérjük olvasa el az alábbi jótállási feltételeket:

 • Amennyiben a Fogyasztó bemutatja a vásárláskor kapott eredeti bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján bizonyítottnak kell tekinteni. Ezért kérjük, hogy őrizze meg a vásárláskor kapott bizonylatot.
 • Kérjük követelje meg a Forgalmazótól, értékesítési partnertől, hogy a jótállási jegyet szabályosan töltse ki! A jótállási jegy szabálytalan kitöltése, vagy a fogyasztó részére történő átadásának   elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
 • Garanciális javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
 • A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adat a jótállási jegy érvénytelenítését vonja maga után!
 • Elveszett jótállási jegyet csak az eredeti vásárlási bizonylat (számla) alapján tudunk pótolni.

Jótállási feltételek

A GLOBAL-UNION Irodatechnika Kft. (a továbbiakban: "Forgalmazó") az általa forgalmazott, fogyasztói szerződés keretében vásárolt, a jótállási jegyen feltüntetett termékre a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján, a rendelet előírásai szerint Magyarország területén a vásárlás napjától számítva új készülékekre 12 vagy 24 hónapig és a megadott jótállási oldalszámig kötelező jótállást, PinG jelölésű újra forgalomba hozott készülékekre 6 vagy 12 hónapig és a megadott jótállási oldalszámig saját jótállást vállal. A jótállás időtartama a vásárlás napjától (előírt szakszerű üzembehelyezés esetén az üzembehelyezés napjától) számított feltűntetett időtartamig, vagy a feltűntetett jótállási oldalszámig tart (amelyik hamarabb bekövetkezik). A Forgalmazó által biztosított jótállás és szavatosság a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

 

A FOGYASZTÓ JÓTÁLLÁSON ÉS SZAVATOSSÁGON ALAPULÓ JOGAI

A fogyasztót a Ptk. 1959. évi IV. Tv. 306-310. §-aiban, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó:

 1. kijavítást/kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne;
 2. ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy a 2. pontban írt feltételeknek nem tud eleget tenni, megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye;
 3. ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni (figyelembe véve a jótállási igény érvényesítésének kizáró okait);
 4. a kijavítást/kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást/kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre;
A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4.§). A fogyasztó a jótállási igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltűntetett javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesítheti (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 5.§). A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős. A jótállási és szavatossági jogok határideje a terméknek, vagy fődarabjának kicserélése, kijavítása esetén  a kicserélt termékre (fődarabra) újból kezdődik. Fődarabnak tekintendő a tápegység, a vezérlő elektronika, lézer egység. A 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézipoggyászként nem szállítható terméket az üzemelés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazónak kell gondoskodnia.

 

NEM TARTOZNAK A JÓTÁLLÁS KÖRÉBE
 • a termékhez adott alkalmazói programok, melyeket a gyártó az alap meghajtó szoftvereken felül biztosít;
 • a felhasználó számítógépes rendszerével kapcsolatos üzembehelyezési, karbantartási, javítási valamint szakértői munkálatok;
 • a berendezéssel összekapcsolt számítógépes munkaállomások, hálózatok valamint az alkalmazott szoftverek helytelen használatából, vagy azok hibás működéséből származó hibajelenségek feltárása valamint elhárítása;
 • a gyorsan, természetes módon kopó, vagy gumiból készült alkatrészek (hengerek, görgők, stb.), amennyiben azok elérték a használat során a gyári élettartamot;
 • a dobegységen (fényérzékeny henger) vagy a fixáló egységen külső fizikai behatás okozta mechanikai sérülések;
 • az üzembehelyezés és karbantartások alkalmával elvégzendő, kötelező kalibrációkon felüli színillesztési és egyéb kalibrációk;
 • a gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások javítása;
 • a készülék üzembehelyezése és karbantartása (ezeket a fogyasztó megrendelése alapján a szerviz külön díjazás ellenében vállalja);
A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK KIZÁRÓ OKAI
 • ha a termék nem a Forgalmazótól származik, vagy a Forgalmazó jótállási kötelezettsége nem bizonyított;
 • ha a készülék nem Magyarország területén üzemel;
 • ha a készülék gyári száma hiányos, valótlan, rongált vagy módosított;
 • a nem rendeltetésszerű használat, a terméknek nem a kezelési útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése;
 • a kezelési útmutató, keskeny papírméretek tartós használatára vonatkozó figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása által, garanciális időn belül bekövetkezett élettartam csökkenés, korai elhasználódás;
 • a gyártó által előírt kötelező karbantartások elmulasztása;
 • korrózió, szennyeződés, por, homok, víz vagy egyéb folyadék által okozott meghibásodás;
 • erőszakos külső behatás okozta sérülés, rongálódás;
 • a nem a forgalmazó által kijelölt, minősített szerviz által végzett üzembehelyezés (amennyiben a gyártó ezt előírja), javítás, módosítás és minden egyéb idegen beavatkozás;
 • a nem eredeti kellékanyag (toner), tartozék okozta hibák (amennyiben ez bizonyítást nyer);
 • olyan fogyóeszköz (papír, egyéb média, adathordozó, tűzőkapocs) használata, mely a gyártó által nem engedélyezett vagy támogatott;
 • a terméknek a gyártó által jóvá nem hagyott eszközzel való csatlakoztatása;
 • baleset, szerencsétlenség, zavargás, elemi kár vagy egyéb, a forgalmazón illetve a gyártón kívül álló ok miatt bekövetkezett meghibásodás;

Fenti okokból meghibásodott termék javítási költsége a jótállási időn belül is a fogyasztót terheli.


A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű használati útmutatót biztosítunk. Kérjük az abban foglaltakat saját érdekében maradéktalanul tartsa be, mert készüléke élettartama, minősége csak ebben az esetben biztosított, illetve a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékre jótállást nem vállalunk.

 
ELJÁRÁS VITA ESETÉN

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak átadni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, annak indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba tényének, jellegének illetve keletkezési időpontjának megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet.  A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében  a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek érdekében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

 

GARANCIÁLIS SZERVIZPONTOK

Amennyiben készüléke érvényes garanciával rendelkezik és meghibásodna, kérjük keresse fel az Önhöz legközelebb eső szerződött garanciális szervizpontot. Felhívjuk figyelmét, hogy garanciális javításra kizárólag a megjelölt minősített szervizpontok jogosultak.
Az aktuális garanciális szervizpontok elérhetőségét megtalálja a Szervizpontok menüpontban külön ikonnal jelölve.

 

Budapest, 2011.03.01.


Kapcsolódó elemek