Kyocera nyomtatók

 

1      Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy KYOCERA terméket vásárolt. Amennyiben a termékkel kapcsolatosan jótállási szolgáltatásainkat igénybe kívánja venni, kérjük olvasa el az alábbi jótállási feltételeket:

 1. Kérjük követelje meg a forgalmazótól, hogy a jótállási jegyet szabályosan töltse ki! A jótállási jegy szabálytalan kitöltése, vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti az ún. kötelező jótállási felelősségünket, de megnehezítheti az ügyintézést. Amennyiben a Fogyasztó bemutatja a vásárláskor kapott eredeti bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján bizonyítottnak kell tekinteni. Kérjük, hogy őrizze meg a vásárláskor kapott bizonylatot (számlát) és jelen jótállási jegyet is.
 2. Elveszett jótállási jegyet csak az eredeti vásárlási bizonylat (számla) alapján tudunk pótolni, amennyiben az alkalmas a termék beazonosítására (tartalmazza a gyártási számot).
2      JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A GLOBAL-UNION Kft. (a továbbiakban: Forgalmazó) az általa Magyarország területén forgalmazott új készülékekre fogyasztói szerződés esetében, így a jelen jótállási jegyen feltüntetett termékre a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján, a rendelet előírásai szerint Magyarország területén a vásárlás napjától számítva 1 év ún. kötelező jótállást biztosít. Bizonyos termékekre további 12 hónapra, összesen 2 év a jótállás, figyelemmel a megadott jótállási oldalszámig. A jótállás időtartama (mindkét esetben) a vásárlás napjától (előírt szakszerű üzembehelyezés esetén az üzembehelyezés napjától) kezdődik. A Forgalmazó által biztosított jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő jogait (így pl. a kellékszavatosságot). Fogyasztónak csakis az a magánszemély vásárló minősül, aki a terméket önálló foglalkozása, illetve gazdasági tevékenységi körén kívül vásárolja meg.

2.1    A FOGYASZTÓ JÓTÁLLÁSON ÉS SZAVATOSSÁGON ALAPULÓ JOGAI

A fogyasztót a Ptk., a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján a következő jogok illetik meg:

 1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
  a) kijavítást/kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne;
  b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást/ kicserélést nem vállalta, vagy a 2. pontban írt feltételeknek nem tud eleget tenni, megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye;
  c) ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni (figyelembe véve a jótállási igény érvényesítésének kizáró okait).
 2. A kijavítást/kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást/kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
2.2    A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

A jótállási igényt jelen jótállási jeggyel a termék tulajdonosa érvényesítheti, ha fogyasztónak minősül. A fogyasztó a jótállási igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltűntetett javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős. A jótállási és szavatossági jogok határideje a terméknek, vagy fődarabjának kicserélése, kijavítása esetén a kicserélt termékre (fődarabra) újból kezdődik. Fődarabnak tekintendő a tápegység, a vezérlő elektronika, lézer egység. A 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézipoggyászként nem szállítható terméket az üzemelés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazónak/javítószolgálatnak kell gondoskodnia.

2.3    NEM TARTOZNAK A JÓTÁLLÁS KÖRÉBE
 • a termékhez adott alkalmazói programok, melyeket a gyártó az alap meghajtó szoftvereken felül biztosít;
  • a felhasználó számítógépes rendszerével kapcsolatos üzembe helyezési, karbantartási, javítási valamint szakértői munkálatok;
  • a berendezéssel összekapcsolt számítógépes munkaállomások, hálózatok valamint az alkalmazott szoftverek helytelen használatából, vagy azok hibás működéséből származó hibajelenségek feltárása valamint elhárítása;
  • a gyorsan, természetes módon kopó, vagy gumiból készült alkatrészek (hengerek, görgők, stb.);
  • a dobegységen (fényérzékeny henger), fixáló egységen, üveglapokon külső fizikai behatás okozta mechanikai sérülések;
  • az üzembe helyezés és karbantartások alkalmával elvégzendő, kötelező kalibrációkon felüli színillesztési és egyéb kalibrációk;
  • a gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások javítása;
  • a készülék üzembe helyezése, kötelező karbantartása és a karbantartáskor felhasznált anyagok, a kötelező karbantartások közötti megelőző vagy tisztító karbantartások (ezeket a fogyasztó megrendelése alapján a szervizek külön díjazás ellenében vállalják);
2.4    A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK KIZÁRÓ OKAI
 • a nem rendeltetésszerű használat, a terméknek nem a kezelési útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése;
  • a kezelési útmutató, keskeny papírméretek tartós használatára vonatkozó figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása által, garanciális időn belül bekövetkezett élettartam csökkenés, korai elhasználódás;
  • a gyártó által előírt kötelező karbantartások elmulasztása;
  • a használat során - és annak következtében - felmerülő, kötelező karbantartások közötti megelőző és tisztító karbantartások elmulasztása miatt keletkezett károk, hibák;
  • korrózió, szennyeződés, por, homok, víz vagy egyéb folyadék által okozott meghibásodás;
  • erőszakos külső behatás okozta sérülés, rongálódás;
  • a nem a forgalmazó által kijelölt szerviz által végzett üzembehelyezés (amennyiben a gyártó ezt előírja), javítás, módosítás és minden egyéb idegen beavatkozás;
  • olyan fogyóeszköz (papír, egyéb média, adathordozó, tűzőkapocs) használata, mely a gyártó által nem engedélyezett vagy nem ajánlott;
  • a terméknek a gyártó által jóvá nem hagyott eszközzel való csatlakoztatása;
  • baleset, szerencsétlenség, zavargás, elemi kár vagy egyéb, a forgalmazón illetve a gyártón kívül álló ok miatt bekövetkezett meghibásodás.
  Fenti okokból meghibásodott termék javítási költsége a jótállási időn belül is a fogyasztót terheli.
  A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez a gyártó magyar nyelvű használati útmutatót biztosít, mely a termék dobozában lévő CD-n található, illetve a www.globalunion.hu és a www.kyoceradocumentsolutions.hu oldalak Támogatás/ Letöltések menüpontjában is elérhető. Kérjük a használati útmutatóban foglaltakat saját érdekében maradéktalanul tartsa be, mert készüléke élettartama, minősége csak ebben az esetben biztosított, illetve a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékre jótállást nem vállalunk, illetve a rendeltetésellenes használat a kellék/termékszavatossági felelősségünket is kizárja.
2.5    ELJÁRÁS VITA ESETÉN

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak átadni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, annak indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba tényének, jellegének illetve keletkezési időpontjának megállapításához különleges szakértelem szükséges, és a fogyasztó nem fogadja el a szerviz álláspontját, a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvélemé- nyezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek érdekében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. Ettől függetlenül vita esetén a fogyasztó a lakhelye szerint illetékes Békéltető Testület- hez, valamint az illetékes Bírósághoz fordulhat. A Békéltető Testületek pontos elérhetőségéről a www.bekeltetes.hu oldal ad tájékoztatást.

A Forgalmazó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

 

2.6    KÖZPONTI HIBABEJELENTÉS

GLOBAL-UNION Kft.
H-1172 Budapest, Rétifarkas u. 16.
Tel: +36 (1) 273-0100
Fax: +36 (1) 273-0060
Mail: szerviz@globalunion.hu
Web: www.kyoceradocumentsolutions.hu, www.globalunion.hu

2.7    GARANCIÁLIS SZERVIZPONTOK

Amennyiben készüléke érvényes garanciával rendelkezik és meghibásodna, kérjük keresse fel az Önhöz legközelebb eső szerződött garanciális szervizpontot. Felhívjuk figyelmét, hogy garanciális javításra kizárólag a megjelölt szervizpartnerek jogosultak.

Az aktuális garanciális szervizpontok elérhetőségét megtalálja az alábbi weboldalon:

https://www.globalunion.hu/szervizpontok/

2.8    FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓ

A Forgalmazó az általa Magyarország területén forgalmazott új készülékekre fogyasztónak nem minősülő vásárló esetén eltérő jótállási/garanciális feltételeket biztosít.

A részletes garanciális feltételek megismeréséért látogasson el a

https://www.globalunion.hu/tudastar/tema/garancia/

weboldara.

Fogyasztónak nem minősülő vásárló esetén a garanciális szolgáltatások igénybe vételének feltétele jelen Jótállási jegy felmutatása.

A Forgalmazó egyetlen viszonteladója, partnere, képviselője és alkalmazottja sem jogosult a jelen garanciális feltételek módosítására, kibővítésére vagy kiegészítésére.

 

Érvényes: 2019.10.14-től.


Kapcsolódó elemek